Novatron värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Administrera ditt köp eller din beställning
  • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse
  • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg och events via e-post
  • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
  • Hjälpa dig med kundserviceärenden
  • Fullgöra rättsliga förpliktelser

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverkar vår behandling, t.ex. att du har du en rätt att invända mot behandlingen. Du kan t.ex. när som helst invända mot marknadsföring.
Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

​Novatron (Novatron Kontor AB) med organisationsnummer 556252-1228, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@novatron.se. Vår postadress är Nioörtsvägen 22A, 126 32 Hägersten.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på novatron.se. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.
För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du väljer i kassan.

För att hantera kundtjänstärenden delar vi dina personuppgifter med det företag som tillhandahåller vår kundtjänst.

För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring i digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den tredje part som tillhandahåller den digitala kanalen.

Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder oss av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling​

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet​

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet​

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet).

Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Ändamål: För att administrera ditt köp
Behandling som utförs

• Leverera dina produkter
• Genomföra betalning
• Skicka order- och leveransbekräftelse

Personuppgifter som behandlas

• Företagsnamn
• Kontaktuppgifter (namn, postadress, e-postadress och telefonnummer)
• Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)
• Betalinformation

Laglig grund

Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas i tolv månader efter att dina produkter har levererats.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. till personnummer eller organisationsnummer, även av betaltjänstleverantören Svea Bank för att genomföra din betalning. Svea Bank är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.

Ändamål: För att skicka marknadsföring via e-post
Behandlingar som utförs

• Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post
• Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av

Personuppgifter som behandlas

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

För anpassad kommunikation behandlas även

• Surfhistorik
• Orderhistorik

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

Samtycke
Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats eller lämnat ditt samtycke via e-post skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp med stöd av intresseavvägningen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

Ändamål: För att administrera kundserviceärenden
Behandlingar som utförs
• Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post eller telefon

Personuppgifter som behandlas

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Den information du lämnar, t.ex. ordernummer.

Laglig grund

Berättigat intresse

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.
Lagringstid: Uppgifterna behandlas i sex månader från det att ärendet är avslutat.

Ändamål: För att hantera reklamationer eller andra anspråk
Behandlingar som utförs

• Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk

Personuppgifter som behandlas

• Namn
• Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
• Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Laglig grund

Rättslig förpliktelse och intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas från dess du inkommer med ditt anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår.

Ändamål: För att följa bokföringslagen
Behandlingar som utförs

• Följa bokföringslagstiftningen

Personuppgifter som behandlas

• Företagsnamn
• Kontaktperson
• Postadress
• E-postadress
• Betalningshistorik och transaktioner

Laglig grund

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen.

Intresseavvägningar
För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy fastställdes den 11 Maj 2022 och uppdaterades senast 26 Oktober 2023