Försäljningsvillkor

Säljare
Novatron Kontor AB
Box 42040
126 12 Stockholm
Tel: 08-744 27 40

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

Beställning
Beställaren måste vara minst 18 år. Beställare under 18 år måste inhämta målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Novatron Kontor AB lider ekonomisk skada polisanmäles. Novatron Kontor AB förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Novatron Kontor AB:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Priser
Moms och frakt tillkommer på alla priser. Leverans sker mot faktura eller kortbetalning. Novatron Kontor AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga Novatron Kontor AB att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Betalning
Kortbetalning sker enkelt och säkert med Svea Webpay som tillhandahålls av Svea Bank AB (publ).
Svea Webpay håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade. All trafik krypteras genom SSL och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Vid frågor gällande betalning, kontakta Svea Bank. Tel: 08-514 931 13, E-post: kundtjanst.sveawebpay@svea.com eller via Mina Sidor

Företag och offentlig förvaltning faktureras på 20 dagar netto efter godkänd kreditprövning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

Leveranstider & avbeställning
I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Novatron Kontor AB:s köpvillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Novatron Kontor AB per mail.

Leveranskontroll
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att antal och produkter på följesedeln överensstämmer med det som levererats. Anmärkningar mot detta ska göras senast inom 7 dagar.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Novatron Kontor AB:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Novatron Kontor AB:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Novatron Kontor AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Garanti
Samtliga maskiner i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för samtliga förbrukningsartiklar där 3 månaders garanti ges från inköpsdatum. I de fall OKI eller Brother tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. Novatron Kontor AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Support
För teknisk support eller användarstöd äger Novatron Kontor AB rätt att hänvisa kund till OKI eller Brothers slutkundssupport. Novatron Kontor AB lämnar begränsad användarstöd och support på fel som kan bero på interaktion mellan olika produkter.

Reklamation
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.

Vid reklamation skall kund kontakta Novatron Kontor AB:s kundservice via e-post, eller via telefon 08-744 27 40 för erhållande utav RMA (returnummer), uppge beställning och fakturanummer samt orsak till reklamationen.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Novatron Kontor AB skall kunden först ha erhållit ett RMA-nr (returnummer). Detta RMA-nr skall sedan tydligt märkas på försändelsen. Kunden bör skriva det erhållna RMA-nr på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. I de fall varan har levererats från Novatron Kontor AB i ESD-emballage (antistatpåse eller annan specialkartong som skyddar varan från statisk elektricitet) skall varan returernas till Novatron Kontor AB i samma typ av emballage, i annat fall förverkas garantin. Defekta produkter som returneras till Novatron Kontor AB skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för frakt till Novatron Kontor AB och vid giltigt returärende betalar Novatron Kontor AB returfrakten. I de fall returanledningen är garanti alt. reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 395:- exkl. moms + frakt detta för att täcka upp Novatron Kontor AB:s kostnader för hanteringen utav ärendet. Försändelser som saknar RMA-nr (returnummer) återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Novatron Kontor AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Återköp
Vi tillämpar ej återköp för företag.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Novatron Kontor AB debiteras en avgift om 500:- plus moms för att täcka Novatron Kontor AB:s transport och övrig administrativa avgifter.

Transportskadat gods
Om en vara från Novatron Kontor AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören (DHL: 0771- 345 345, Bring: 020-765 000) .

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Novatron Kontor AB:s sida, som gör att Novatron Kontor AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Novatron Kontor AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgiftspolicy
Se vår sida för GDPR & Integritetspolicy för mer information.

Övrigt
Novatron Kontor AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Vid ev slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga att en vara utgår så har Novatron Kontor AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. Novatron Kontor AB skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt.

Samtliga våra produkter är avsedda för användning i Sverige om ej annat angetts.